Energetikai: nesakėme, kad atominės nereikia

2013.05.02, 07:41
Persiųsk 6 Komentarai (6)

Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tas (LEI) vis dar ti­ki­si, kad pla­nuo­ja­mos Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės veik­los ga­li­my­bes iš­nag­ri­nė­ti pa­pra­šiu­si Vy­riau­sy­bė su­mo­kės moks­li­nin­kams už dar­bą, taip pat aiš­kiai pa­sa­kys, ar no­ri jiems pa­ti­kė­ti ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos ren­gi­mą. Toks siū­ly­mas nu­skam­bė­jo, bet su­tar­tis dar ne­pa­si­ra­šy­ta, rašo "Lietuvos žinios".

"Ne­pa­sa­kė­me, kad Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) ne­rei­kia. Pa­siū­lė­me pa­ge­rin­ti pro­jek­to są­ly­gas, kad di­džiu­lės iš­lai­dos ne­gul­tų tik ant Lie­tu­vos pi­lie­čių pe­čių. Ži­no­ma, nuo pat pra­džių su­pra­to­me - kad ir ko­kias iš­va­das pa­teik­si­me, vis tiek gau­si­me per gal­vą. Ar nuo vie­nų, ar nuo ki­tų. Ėjo­me į tai są­mo­nin­gai. Nuo­sta­ta bu­vo vie­na: tu­ri­me mak­si­ma­liai są­ži­nin­gai at­lik­ti dar­bą. Ir ti­krai taip da­rė­me", - pa­brė­žė Eu­ge­ni­jus Uš­pu­ras, LEI di­rek­to­rius pro­fe­so­rius.

LEI va­do­vas ne­nei­gia: už par­eng­tą stu­di­ją moks­li­nin­kams kol kas ti­krai ne­su­mo­kė­ta, ne­pa­si­ra­šy­ta ir tai nu­ma­tan­ti su­tar­tis.

"Bu­vo Vy­riau­sy­bės pra­šy­mas, kal­bė­jo­me ir su prem­je­ru, ir su ener­ge­ti­kos mi­nis­tru. Pa­pra­šė dirb­ti, nes lai­ko bu­vo ma­žai, o apie su­tar­tį esą bus kal­ba­ma vė­liau. Pa­ža­dų gir­dė­jo­me - gal ir su­mo­kės. Mums Vy­riau­sy­bė lyg ir ža­da, kad bus su­da­ry­ta vi­sos ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos par­en­gi­mo su­tar­tis", - aiš­ki­no jis.

Ypač daug dis­ku­si­jų su­kė­lė LEI iš­va­da, kad anks­tes­ni VAE eko­no­mi­nės nau­dos skai­čia­vi­mai var­gu ar ati­ti­ko rea­ly­bę. Sei­mo opo­zi­ci­ja, at­sto­vau­ja­ma anks­tes­nę Vy­riau­sy­bę su­for­ma­vu­sių de­ši­nių­jų po­li­ti­kų, su­abe­jo­jo, ar moks­li­nin­kų ty­ri­mai ne­bu­vo grin­džia­mi po­li­ti­nė­mis prie­lai­do­mis.

"Kad ir kas da­ry­tų są­ži­nin­gus ty­ri­mus, gau­tų pa­na­šius re­zul­ta­tus kaip Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tas. Te­rei­kia at­si­vers­ti stu­di­jas, at­lik­tas pa­sau­li­nio gar­so ins­ti­tu­ci­jų - tarp­tau­ti­nių rei­tin­gų agen­tū­rų "Moo­dy's", "Stan­dard and Poor's", ki­tų. Iš jų ma­ty­ti, kad ti­kė­tis to­kio pro­jek­to eko­no­mi­nės nau­dos ne­rei­kė­tų. Bet tai ne­reiš­kia, kad at­omi­nės elek­tri­nės ne­rei­kia sta­ty­ti", - sa­kė Ri­man­tas Rudz­kis, eko­no­mis­tas pro­fe­so­rius

***

VAE laiko juosta

2012 m. kovą Andriaus Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė parafavo koncesijos sutartį su japonų korporacija „Hitachi“ dėl pastarosios dalyvavimo statant Visagino atominę elektrinę (VAE). Sutartis pasirašyta 2013 m. birželį.

2009-2012 m. nuolat vyko pokalbiai su Latvijos ir Estijos atstovais dėl pastarųjų valstybių energetikos kompanijų dalyvavimo VAE projekte. Derėtasi ir su Lenkija, tačiau pastaroji 2011 m. pabaigoje pranešė pasitraukianti iš projekto, tiesa, neatmetė galimybės sugrįžti, jeigu įsitikins jo ekonomine nauda.

2012 m. birželį preliminariai paskelbta, kokiomis dalimis „Hitachi“, Lietuva, Latvija ir Estija gali pasidalinti būsimosios VAE akcijas. Planuota, kad derybos šiuo klausimu bus tęsiamos ir Akcininkų sutartį partneriai pasirašys 2013 m.

2012 m. spalio 14 d. įvyko patariamasis referendumas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 50% rinkėjų. Du trečdaliai jų pasisakė prieš atominės elektrinės statybą.

2012 m. gruodžio 15 d. Seimas priėmė rezoliuciją, įpareigojančią Vyriausybę iki 2013 m. gegužės vidurio pateikti parlamentui Nacionalinės energetikos strategijos projektą, kuriame būtų atsakyta į klausimą, ar Lietuva statys naują atominę elektrinę. Rengiant strategiją Seimas paragino atsižvelgti į patariamojo referendumo rezultatus.

2012 m. gruodį – 2013 m. sausį Algirdas Butkevičius, ministras pirmininkas, apsilankė Latvijoje ir Estijoje, su tų šalių premjerais pasikalbėjo apie VAE projekto ateitį, informavo juos, kad pavasarį Lietuva pasakys, kaip elgsis su šiuo projektu.

2013 m. sausio 17 d. Algirdas Butkevičius, ministras pirmininkas, pasirašė potvarkį, kuriuo sudarė Jaroslavo Neverovičiaus, energetikos ministro, vadovaujamą darbo grupę. Ji buvo įpareigota per du mėnesius pateikti atsakymą, kokiu keliu eis Lietuva, vystydama savo elektros energetiką – su branduoline jėgaine ar be jos.

2013 m. balandžio 22 d. Vyriausybėje ir valdančiosios koalicijos pasitarime Seime pristatytos darbo grupės parengtos išvados, kuriose sakoma, kad VAE projektas galėtų būti tęsiamas, jeigu būtų įvykdytos kai kurios sąlygos dėl jo pakoregavimo ir atpiginimo. Dėl to esą turi būti tariamasi su VAE projekto partneriais. Šios išvados pristatytos ir prezidentei.

Tą pačią dieną VŽ pranešė, kad kartu su darbo grupės išvadomis Vyriausybei pateikti ir Lietuvos energetikos instituto paskaičiavimai, kad VAE projektas yra gerokai per brangus. Skeptiškai ir atsargiai atsiliepta apie branduolinės energetikos vystymą Lietuvoje.

2013 m. balandžio 25 d. Seime surengtas energetikos ministro vadovautos darbo grupės ir Lietuvos energetikos instituto parengtų išvadų pristatymas.